Magazín o investovaní

Média

S02: 19/43
Slovník obchodníka, 3. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ si postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom #SlovníkObchodníka.

ETF
ETF je typ fondu obchodovaný na burze (skratka ETF  znamená  exchange-traded fund). Je to typický produkt vhodný pre začínajúcich investorov. Medzi výhody ETF fondov patria nízke poplatky, daňové výhody, vysoká likvidita, široká diverzifikácia a možnosť investovať už od veľmi nízkych súm.

Finančná páka 
Tento výraz súvisí s obchodovaním s cudzími zdrojmi, čiže na úver. Niektorí investori investujú okrem svojich vlastných zdrojov aj ďalšie peniaze, ktoré si na tento účel požičajú. Pomer medzi vlastnými a požičanými peniazmi je ukazovateľ, ktorý sa nazýva finančná páka. Čím je finančná páka väčšia, tým viac môže investor zarobiť, ale aj stratiť.

Forward a futures
Forwardy aj futures patria medzi finančné deriváty. V oboch prípadoch ide o termínovaný kontrakt hovoriaci o tom, že vo vopred stanovený deň v budúcnosti jedna strana obchodu kúpi od druhej strany obchodu konkrétne podkladové aktívum, napríklad akcie. Tento obchod sa zaväzujú zrealizovať  za vopred dohodnutú cenu a vo vopred dohodnutom množstve.

Pri forwardoch si obe strany neverejne podpisujú medzi sebou zmluvu, v ktorej si sami určia podmienky. Futures sú štandardizované forwardové zmluvy, ktoré ponúkajú burzy, aby zjednodušili uzatváranie termínovaných kontraktov pre svojich klientov. Tí si potom nemusia pri každom kontrakte vyjednávať a uzatvárať nové individuálne zmluvy, ale použijú tieto predpripravené štandardizované kontrakty a postupy.   

Fundamentálna analýza 
Fundamentálna analýza patrí spolu s technickou analýzou medzi dve najčastejšie používané metódy, ktorými odborníci analyzujú situáciu na trhu a snažia sa čo najpresnejšie predpovedať ďalší vývoj. Zatiaľ čo technická analýza sa zameriava takmer výlučne na grafy minulého vývoja cien a na objemy v minulosti uzavretých obchodov, fundamentálna analýza skúma všetky dostupné parametre, ktoré môžu vplývať na budúci vývoj ceny. Analýza prebieha na úrovni konkrétnej spoločnosti, ale aj na úrovni celého odvetvia a aj na globálnej úrovni a jej súčasťou sú okrem hospodárskych výsledkov konkrétnej firmy napríklad aj také faktory ako vývoj HDP, inflácie, nezamestnanosti, ekonomické cykly a podobne.

Fúzia 
Fúzia je výraz označujúci dobrovoľné zmluvné splynutie dvoch alebo viacerých subjektov. Fúzia môže prebehnúť buď tak, že pôvodné subjekty zaniknú a vznikne úplne nový nástupnícky subjekt, alebo tak, že jeden subjekt zanikne a jeho majetok a záväzky preberie iný, už existujúci subjekt. Podmienkou pri fúzii je to, aby mali všetky subjekty rovnakú právnu formu

Predchádzajúce diely “Slovníka obchodníka” nájdete tu a tu.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn