Magazín o investovaní

Média

kto je broker

S02: 15/43
Slovník obchodníka, 2. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ si postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom „SlovníkObchodníka“.

Diverzifikácia
Diverzifikácia je metóda, ktorou môžeme riadiť a držať na uzde investičné riziko. Spočíva v tom, že pri budovaní portfólia rozložíme svoje peniaze do viacerých rôznych investičných nástrojov. Ak potom niektorá z investícií nevyjde podľa našich predstáv, neutrpíme úplnú stratu, ale vždy len čiastočnú. V tejto súvislosti sa často používa prirovnanie k vajíčkam, ktoré nemáme nikdy všetky vkladať do jedného košíka.

Dividenda
Tento výraz súvisí s akciami. Po uzavretí účtovného roku v akciovej spoločnosti zasadne valné zhromaždenie akcionárov, aby schválili účtovnú závierku a dohodli sa na tom, ako naložia so ziskom. Zisk buď ponechajú v spoločnosti na ďalší rozvoj, alebo sa rozhodnú, že si celý zisk,  alebo len jeho časť, rozdelia. Dividenda je potom tá časť rozdeleného zisku, ktorá pripadne akcionárovi za jednu akciu.

EBIT
EBIT je skratka z anglického jazyka, ktorá sa do slovenčiny prekladá ako zisk pred zdanením a odpočítaním úrokov. Jeho hlavnou výhodou je, že prostredníctvom neho môžeme porovnávať výsledky hospodárenia aj u firiem s rôznou mierou zdanenia a rôznou kapitálovou štruktúrou.

EBITDA
EBITDA predstavuje anglickú skratku pre zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou. EBITDA teda na rozdiel od EBIT vo svojom výpočte zahŕňa aj odpisy a amortizáciu. EBIT aj EBITDA sa používajú veľmi často a každý z týchto dvoch ukazovateľov sa hodí na trocha iné účely.

Emitent
Emitent cenných papierov je subjekt, ktorý vydáva cenné papiere. Súbor vydaných cenných papierov sa nazýva emisia. Emitent emisiu vydáva a predáva preto, aby získal od investorov peniaze na rozvoj podnikania spoločnosti.

Equal Weight
Výraz Equal Weight, čiže rovnaká váha, označuje také rozloženie cenných papierov v portfóliu alebo v indexe, pri ktorom každý nástroj má rovnakú váhu bez ohľadu na veľkosť firmy alebo jej kapitalizáciu. Keď sa hodnotí celková výkonnosť takéhoto tzv. neváženého portfólia, alebo indexu,  akcie najmenších spoločností majú rovnakú štatistickú významnosť alebo váhu ako najväčšie spoločnosti.

Väčšina z najväčších a najznámejších trhových indexov sú vážené, a to buď trhovou kapitalizáciou alebo cenovou váhou. Indexy vážené trhovou kapitalizáciou, ako napríklad S&P 500, dávajú väčšiu váhu najväčším spoločnostiam podľa trhovej kapitalizácie. Cenovo vážené indexy, ako napríklad Dow Jones Industrial Average, dávajú väčšiu váhu akciám s vyššími cenami.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn