Magazín o investovaní

Média

kapitálový trh

S01: 09/48
Finanční agenti v sektore kapitálového trhu

Ťažisko činnosti finančných sprostredkovateľov sa dnes presúva najmä smerom k investíciám a zabezpečeniu na dôchodok. Ide o sofistikované produkty, ktoré si vyžadujú skúsenosti a znalosti. V sektore kapitálového trhu, do ktorého investovanie spadá, môžu agenti poskytovať klientom tri investičné služby.

Prvou službou, ktorú títo agenti klientom poskytujú, je sprostredkovanie zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou. Agent klientovi sprostredkuje zmluvu o poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb, zmluvu o riadení portfólia a pod., podľa toho, aké služby chce klient využívať. Na základe tejto zmluvy finančná inštitúcia založí klientovi majetkový účet a klient si naň prevedie finančné prostriedky, ktoré chce investovať.   

Ďalšie služby už súvisia so samotným nákupom finančných nástrojov. Ten sa deje tak, že klient zadá pokyn na nákup cenného papiera, odovzdá ho svojmu sprostredkovateľovi a ten ho postúpi finančnej inštitúcii na vykonanie. Práve toto je druhá služba, ktorú agent poskytuje klientovi – prijatie a postúpenie pokynu.  

Treťou službou, ktorú agent klientovi poskytuje, je investičné poradenstvo. V rámci neho agent vykoná analýzu klienta a posúdi, či je preňho vhodný niektorý z finančných nástrojov alebo služieb, ktoré má ako sprostredkovateľ vo svojej ponuke. Ak áno, odporučí mu tento produkt alebo službu. Zároveň mu k danému produktu alebo službe poskytne všetky potrebné informácie, aby klient mohol urobiť kvalitné nákupné rozhodnutie. Vysvetlí mu náležitosti, odpovie na otázky, upozorní ho na riziká a podobne.   

Finančné plnenie sa realizuje priamo medzi klientom a finančnou inštitúciou, s ktorou má klient podpísanú zmluvu. Tejto inštitúcii klient platí za služby, ktoré mu ona poskytuje – napríklad za nákup cenného papiera, za správu alebo úschovu cenného papiera, za riadenie portfólia a podobne. Za služby, ktoré klientovi poskytuje finančný sprostredkovateľ, platí finančná inštitúcia, ktorá si finančného sprostredkovateľa najíma. Priama platba medzi finančným sprostredkovateľom a klientom sa za tieto tri investičné služby neuskutočňuje. S výnimkou prípadov, keď sprostredkovateľ poskytuje klientovi niečo navyše, čo by mohlo byť zvlášť spoplatnené.   

Podmienky na udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného agenta sú definované v zákone. Podľa typu licencie musí agent spĺňať rôzne stupne odbornej spôsobilosti, organizačnej pripravenosti, dôveryhodnosti, bezúhonnosti a podobne. Po splnení podmienok ho Národná banka Slovenska (NBS) zaradí do zoznamu v registri finančných agentov, ktorý je prístupný na webe www.nbs.sk. Aby si agent svoju licenciu udržal, musí sa pravidelne vzdelávať, chodiť na skúšky, podriadiť sa dohľadu NBS a dodržiavať zákon.  

Držať krok so stále sa meniacimi zákonmi a povinnosťami je pomerne náročné. Práve z tohto dôvodu zákon ukladá každému samostatnému finančnému agentovi zamestnávať odborného garanta, ktorý dohliada na to, aby boli procesy v spoločnosti v súlade s platnou legislatívou. Odborný garant zároveň vykonáva aj pravidelné kontroly dodržiavania nastavených procesov.   

 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn