Magazín o investovaní

Média

obchodník s cennými papiermi

S01: 10/48
Obchodník s cennými papiermi a jeho služby

Väčšina ľudí si pod pojmom obchodník s cennými papiermi predstaví človeka v obleku obchodujúceho napríklad na burze. V skutočnosti je to názov špecializovanej finančnej inštitúcie, podobne ako je finančnou inštitúciou napríklad banka alebo správcovská spoločnosť. Označuje sa skratkou OCP a táto skratka alebo celé slovné spojenie „obchodník s cennými papiermi“ sa nachádza vždy aj v jej názve. Čo sa pod týmto názvom skrýva?   

Predmetom činnosti OCP je poskytovanie investičných služieb, výkon investičných činností a to všetko na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Od banky sa líši napríklad v tom, že klientom nevedie bežné, termínované ani sporiace účty, ale účty majetkové. Jeho činnosť primárne súvisí s obchodovaním s cennými papiermi, teda s investovaním. 

Služby obchodníka s cennými papiermi využívajú na jednej strane emitenti cenných papierov, na druhej strane investori. Emitenti sú firmy, ktoré vydávajú cenné papiere, aby na svoje podnikanie získali finančné prostriedky od investorov. Investori sú zasa fyzické alebo právnické osoby, ktoré chcú zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky tým, že nakúpia cenné papiere.  

OCP môže emitentovi poskytnúť  služby spojené s administráciou emisie a v rámci toho napríklad s prípravou prospektu cenného papiera, s registráciou emisie v centrálnom depozitári cenných papierov a tak ďalej. Emitenti tiež môžu využívať služby upisovania finančných nástrojov, ich umiestňovania a podobne.    

Asi najbežnejšou službou, ktorú OCP poskytuje investorom, je realizovanie nákupov a predajov cenných papierov alebo sprostredkovanie takéhoto nákupu či predaja.  Ak chce klient nakúpiť cenný papier v inej mene, než akou disponuje, môže mu jeho finančné prostriedky OCP pre účel nákupu konvertovať. V prípade, ak chce klient nakúpiť finančné nástroje v hodnote vyššej, než akou disponuje, tak mu môže OCP poskytnúť úver. Ďalšou známou službou je služba investičného poradenstva. V niektorých prípadoch poskytuje OCP túto službu priamo, v mnohých prípadoch ju ale poskytujú zmluvní finanční agenti.  Ak chce mať klient so spravovaním svojho portfólia minimálne starosti, môže využiť aj službu riadenia portfólia. Vtedy rozhodnutie o tom, kedy a čo nakúpiť, predať alebo držať, necháva na odborníkoch z OCP. 

Ak má klient cenné papiere už nakúpené, môže mu OCP poskytnúť službu správy finančných nástrojov, prípadne ich úschovu, ak sú v listinnej podobe. Ak má klient cenné papiere v správe u OCP, tento zabezpečuje za klienta administratívne povinnosti a vykonáva práva spojené s vlastníctvom cenných papierov.  

Ak sú tieto cenné papiere v listinnej podobe, klient sa nemusí báť, že ich stratí alebo znehodnotí, počas trvania úschovy a správy je za ne zodpovedný OCP. Takisto sa nemusí báť, že zabudne na to, kedy má nárok na vyplatenie výnosu, alebo kedy mu cenný papier exspiruje. Ak má záujem, môže sa OCP dokonca zaňho zúčastniť na valnom zhromaždení spoločnosti, ktorej akcie vlastní. 

Za služby OCP platí subjekt, ktorému OCP služby poskytuje, teda emitent alebo investor. Každý OCP má cenník, v ktorom sú uvedené sadzby za všetky ním poskytované služby.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn