Magazín o investovaní

Média

PENIAZE V RUKÁCH ŽIEN
Počet žien investoriek rastie

Ženy by sa dnes mali na investovanie pozerať ako na nevyhnutnosť. Môže im pomôcť udržať si vyššiu kvalitu života aj v neskoršom veku.

Čo si predstavíte pod slovným spojením „človek, ktorý investuje“? Mnohým sa dnes ešte stále v hlavách vytvorí obraz typického investora sprevádzaný stereotypom – je to muž, finančne zabezpečený, možno dokonca v obleku s vážnym výrazom v tvári. Dnes ale investičný trh obsadzujú rôzne persóny a čoraz viac aj ženy. Tie za posledných pár desaťročí významne ovplyvňujú zmeny v investičnom prostredí.

Je pravda, že mužov investorov je stále omnoho viac. Podľa niektorých prepočtov, napríklad podľa štúdie The Bank of New York Mellon z roku 2021, by pritom svetové investície a aktíva narástli o viac ako 3 miliardy dolárov, ak by ženy investovali rovnako veľa a rovnakým tempom ako muži. A takýto nárast aktív by následne trh opäť ešte viac zatraktívnil a „nakopol“. Ženské investovanie predstavuje pre trh veľký potenciál, či už pre ich budúci súkromný majetok, alebo kvalitu života.

Počet žien investoriek rastie
Štúdia spoločnosti Fidelity z roku 2021 zistila, že 67 % žien v súčasnosti investuje, a to mimo svojich dôchodkových účtov (druhý a tretí dôchodkový pilier). V roku 2018 to bolo len 44 %. Chuť do investovania u žien zotrváva, ba dokonca rastie aj napriek prekážkam. Práve ženy reagujú citlivejšie na zmeny na pracovnom trhu. Medzi nimi bola napríklad pandémia COVID-19, keď boli neúmerne postihnuté oveľa väčšími stratami zamestnania ako muži (o zamestnanie prišlo celosvetovo 4,2 % žien a 3 % mužov). Ženy však v investorskom svete ostávajú a pribúdajú a od roku 2018 sa celosvetový podiel bohatstva žien výrazne zvyšuje. Ženy môžu stále z rôznych dôvodov investovať menej ako muži, ale robia pokroky. Podľa Morgan Stanley dnes ovládajú viac investovateľného kapitálu, hlasovacích akcií a miest v predstavenstvách spoločností ako kedykoľvek predtým.

Podľa poradenskej firmy Spencer Stuart mali v roku 2022 ženy 32 % kresiel v predstavenstvách spoločností S&P 500. „V mojom klientskom kmeni je len o niečo viac ako tretina žien. Určitá časť z nich je našimi klientkami preto, lebo u nás investuje aj manžel, prípadne deti a v rámci rodiny sa investície delia na viac účtov. Čoraz častejšie ale pribúdajú prípady, keď žena investuje úplne sama a investované peniaze pochádzajú z jej vlastných úspor alebo podnikania.

Mnohé ženy investujú aj peniaze, ktoré zdedili,“ vysvetľuje Renata Domčeková z investičnej skupiny Proxenta a dopĺňa: „Situácia mužov investorov a žien investoriek je veľmi odlišná. Kým muži tradične budujú a spravujú majetky už celé stáročia, ženy s tým vlastne stále iba začínajú. Od toho sa odvíjajú aj všetky rozdiely, ktoré medzi pohlaviami v investovaní aktuálne existujú. Najviac asi udrie do očí fakt, že na globálnej úrovni muži kontrolujú približne 65 % investovateľného majetku, kým v rukách žien je len zvyšných asi 35 %. Ja zo svojej praxi môžem potvrdiť podobný pomer.“

Silné stránky ženských investoriek
Analýza viac ako 5 miliónov zákazníckych účtov vykonaná spoločnosťou Fidelity z roku 2021 ukázala, že ženy v rokoch 2011 až 2020 prekonali mužov v priemere o 40 bázických bodov ročne alebo o 0,4 %. Prílišné sebavedomie vedie niektorých mužov k nadmernému obchodovaniu, zatiaľ čo ženy sa držia častejšie v úzadí a nechávajú svoje peniaze pracovať.

Štúdia Kalifornskej univerzity v Berkeley zistila, že muži obchodovali o 45 % viac ako ženy. Uvádza tiež, že v oblastiach ako financie sú muži vo všeobecnosti sebavedomejší ako ženy. Na druhej strane ženy dokážu byť disciplinovanejšie. V prieskume investorov z roku 2021 Wells Fargo zistil, že ženy mali tendenciu k disciplinovanejšiemu prístupu k investovaniu, čo im mohlo pomôcť dosiahnuť lepšie výnosy upravené o riziko. A aj keď majú k riziku väčšiu averziu, rovnaký prieskum ukázal, že v prípade riskantnejšej voľby dokážu správnejšie vyhodnotiť investíciu a risk u nich častejšie znamená aj zisk. Ich štúdia v skutočnosti zistila, že ženy dosahujú podobné výnosy ako muži, pričom podstupujú podstatne menšie investičné riziko.

„Je pravda, že ženy sú dnes pri investovaní opatrnejšie a menej si veria. Tento prístup je primeraný tomu, že ženy majú zatiaľ v investovaní menšie znalosti, skúsenosti a majú horšie finančné zázemie. V takejto situácii sú, samozrejme, opatrné a volia si konzervatívnejšie produkty. Aby napriek nižšiemu riziku získali aspoň čiastočne zaujímavý výnos, sú ochotné akceptovať dlhšie investičné horizonty. Som presvedčená o tom, že sebavedomie pri investovaní pramení práve z dostatočných znalostí, skúseností a finančného zázemia. Keď ich ženy postupne nadobudnú, ich vôľa riskovať porastie,“ uvádza senior brokerka. Menšia odolnosť voči riziku pritom nemusí brániť investičnej príležitosti. Trh dnes už ponúka rôzne možnosti. Investovať sa dá dlhodobo a pravidelne v malých sumách alebo prostredníctvom konzervatívnych, no sľubných aktív, ako sú dlhopisy s fixným úrokom a možným výnosom až 8 % ročne, ktoré dnes možno nachádzať aj na slovenskom trhu.

Málo sebavedomia, veľa dôvodov na zmenu
Dve tretiny Sloveniek sa podľa Indexu investičnej gramotnosti označili za málo skúsené či vôbec neznalé investorky. Medzi opýtanými slovenskými mužmi sa takto označila polovica opýtaných. Európske ženy zas podľa dát N26 investujú v priemere o 29 % menej svojho mesačného príjmu ako európski muži, ktorí investujú v priemere 1 184,49 EUR mesačne.

Na Slovensku sa pohybujeme v celkom iných číslach. Dôvodom je aj fakt, že Slováci investujú v súčasnosti častejšie pravidelne a v menších sumách. Podľa tohtoročného prieskumu Ako investujú Slováci investičnej platformy Invest in Slovakia väčšina opýtaných (64 %) investuje pravidelne sumu do 100 eur. Dáta spoločnosti Fidelity ukázali, že iba 33 % žien cíti istotu vo svojej schopnosti robiť investičné rozhodnutia, čo sa zhoduje so slovenskými reáliami a iba 42 % je presvedčených o svojej schopnosti dlhodobo sporiť, vrátane dôchodku. Mnoho investoriek má zainvestované peniaze z dôvodu spoločného rozhodnutia v partnerstve alebo na investičných účtoch figurujú ako majiteľky, kým účet môže byť vedený pre rodinné účely či zhodnocovanie úspor pre dieťa. Je ale dôležité, aby ženy vzali tento spôsob zhodnocovania a budovania úspor do vlastných rúk vo vlastnom záujme.

„Dnes sú podmienky pre ženy v spoločnosti oproti minulosti o niečo priaznivejšie, aj keď ešte zďaleka nie rovnocenné. Trend je ale jednoznačný. Odborníci očakávajú v nasledujúcich rokoch výrazný presun bohatstva od mužov ku ženám. K tomuto presunu prirodzeným spôsobom prispieva postupne sa zlepšujúca situácia žien v spoločnosti. Podľa prieskumov sú už dnes vo všetkých slovenských okresoch ženy vzdelanejšie ako muži. Oproti minulosti dnes častejšie dosahujú kariérne úspechy v zamestnaní alebo podnikaní. Vďaka vyššiemu priemernému veku dožitia sa k nim veľa majetku dostáva aj formou dedičstva po manželoch,“ hovorí Renata Domčeková.

Nižšie investície, komplikovanejšia budúcnosť 
Pri apele na rozdielnosť pohlaví v téme investovania nie je podstatná prípadná odlišnosť v investorskom správaní. Odolnosť voči riziku alebo ochota riskovať či výška investovaných peňazí viac súvisia s finančnou kondíciou investorov a teda výškou voľných finančných prostriedkov, ktoré má investujúci k dispozícii. Práve tu sa na povrch prediera rodová nerovnosť. Ženy sa častejšie môžu ocitnúť v začarovanom kruhu, pretože práve ony sú tými, ktoré napriek globálnemu rastu súkromného majetku prichádzajú na trhu skrátka. Dôvodom, a to najmä u nás na Slovensku, je rodová priepasť týkajúca sa nerovnosti v odmeňovaní.

„Ženy najviac brzdí v investovaní nerovné postavenie v spoločnosti. V budovaní majetku im bránia rodové rozdiely, akými sú vyššia dlhodobá nezamestnanosť, vyššia koncentrácia žien v nižšie platených pozíciách, nižšie zastúpenie žien v riadiacich pozíciách, rozdiely v odmeňovaní, materská a rodičovská dovolenka a podobne. Po rozvode manželstva zväčša prechádza väčšia časť starostlivosti o deti na ženy a mnohé z nich sa dokonca stávajú samoživiteľkami. Toto všetko, samozrejme, prispieva aj k tomu, že ženy si v oblasti budovania majetku a investovania menej veria,“ hovorí senior brokerka zo spoločnosti Proxenta.

Podľa publikácie Štatistického úradu o ženách a mužoch za rok 2021 je priemerná hrubá mesačná mzda žien nižšia o viac než 20 % ako u mužov (1 264,00 eur ženy vs. 1 539,00 eur muži). Nižšia mzda znamená menej voľných prostriedkov na investovanie, menej možností, menej nasporených peňazí v neskoršom veku a horšiu životnú úroveň v starobe. Adekvátne k platom sa potom odvíja aj aktuálna výška dôchodkov, ktorá je u žien tiež približne o 20 % nižšia. S nižšími príjmami a úsporami pritom žijú v priemere o 7 rokov dlhšie ako muži a aktuálne žije v našej krajine o 35 % viac žien vo veku nad 65 rokov. Niet sa čomu čudovať, že u žien v tejto vekovej kategórii je dnes podľa štatistického úradu miera rizika chudoby dvojnásobne vyššia ako u mužov.

Práve pre ženy je včasné rozhodnutie začať budovať svoj majetok nielen prostredníctvom príjmu zo zamestnania, ale aj pasívne pomocou investovania, dôležitým krokom k  udržaniu si neskoršieho životného štandardu. Aj s prihliadnutím na možnosť, že dnešná generácia mladých ľudí nebude podporená na dôchodku príspevkami zo štátu. Budovanie úspor je tak výhradne v jej rukách a štandardné bankové produkty jej v tom nepomôžu. Odborníčka radí začať s investovaním čo najskôr.

Monika Hamed
Šéfredaktorka X

Prvý Magazín X vznikol pod jej taktovkou v roku 2019. Odvtedy spoločne s redakčnou radou, ktorú vedie, pravidelne prináša informácie nielen o dianí v skupine, ale intenzívne sa venuje odborným témam a vzdelávaniu. Sústreďuje sa na aktuálne témy, ktoré reflektujú dianie na investičnom trhu a skúmajú možnosti, ako ho čo najprospešnejšie využiť.

História poukazuje na silu investoriek
Naprieč históriou ženy významne prispeli do sveta financií a investovania, a to aj napriek tomu, že čelili mnohým prekážkam a diskriminácii. Niekoľko z nich si popri nových moderných investorkách ešte aj dnes drží status najlepších na svete.

Geraldine Weiss
Úspech tejto ženy prezývanej Veľká dáma dividend nemožno ignorovať. Ženy dostala na mapu finančného odvetvia. Spoločnosti ju na pozícii investičnej konzultantky odmietali s predstavou, že ženy nemajú čo robiť nad rámec sekretárskych pracovných pozícií. Preto v roku 1966 založila vlastný newsletter Investment Quality Trends. Podpisovala sa v ňom len iniciálkou G a nikto vtedy netušil, že za ním stojí žena. Svoju skutočnú identitu odhalila až v roku 1977. Bola talentovaná s citom pre investovanie. Okrem toho, že 37 rokov pôsobila ako redaktorka publikácie, bola aj prvou ženou s investičnou licenciou. Weissovej analýzy akciového trhu sa objavili v The Wall Street Journal, Forbes, Fortune a The New York Times. Okrem toho napísala niekoľko kníh a jej investičný systém založený na dividendách je v dnešnom finančnom svete stále obdivovaný a rešpektovaný.

Lubna Olayan
Lubna Olayan pracovala ako finančná analytička v New Yorku v rokoch 1979 až 1981, keď nastúpila do rodinnej investičnej spoločnosti Olayan Financing Company (OFC). Firma bola 40-členným konglomerátom výrobných spoločností. V tom čase bolo veľmi nevšedné až neželané, aby ženy v Saudskej Arábii pôsobili v biznise a ešte k tomu na tak vysokých pozíciách. Lubna sa zasadzovala za práva žien v pracovnom prostredí a počas svojho pôsobenia zamestnala stovky žien. Olayan bola manažérkou OFC do roku 2019. Potom sa stala prvou saudskoarabskou ženou, ktorá viedla Saudi British Bank – a to sú len dva z jej profesionálnych míľnikov. Niet divu, že túto finančníčku označili časopisy Time aj Forbes za jednu z najmocnejších žien na svete.

Muriel Siebert
Bola prvou ženou, ktorá vlastnila miesto na newyorskej burze. Poznali ju ako „prvú ženu financií“. Bez vysokoškolského vzdelania začala Siebertová pracovať na základných výskumných pozíciách v oblasti financií a nakoniec sa stala vo firme partnerkou. V roku 1967 založila maklérsku spoločnosť Muriel Siebert, ale treba povedať, že pri registrácii svojej firmy na newyorskej burze čelila mnohým výzvam. V tom čase dostala nespočetné množstvo odmietnutí od mužov, ktorí nechceli sponzorovať jej prihlášku, pretože bolo pre ňu ťažké splniť finančné požiadavky, ktoré boli nevyhnutné v rámci vstupných podmienok. Napriek týmto výzvam sa stala prvou ženskou členkou newyorskej burzy. Siebert vstúpila do politiky a svoje finančné znalosti rozšírila aj do tejto oblasti. Stala sa prvou ženou, ktorá v rokoch 1977-1982 slúžila ako superintendantka na bankovom oddelení štátu New York. V tejto úlohe pomáhala predchádzať krachom bánk na búrlivom trhu.

Barbara Corcoran
Ako študentka na strednej škole vystriedala nespočetné množstvo brigád, bola študentkou, ktorú učitelia označovali za hlúpu. No jedného dňa sa rozhodla skončiť s prácou servírky a od vtedajšieho priateľa si požičala 1000 dolárov, aby si založila malú realitnú spoločnosť v New Yorku. Podľa vlastných slov musela pre predsudky a nedostatky v škole pracovať tvrdšie a nadobudnúť väčšie množstvo zručností, aby uspela. Americká podnikateľka, publicistka a televízna osobnosť, ktorá má na svedomí biznis reality šou Shark Tank, dnes vlastní majetok vo výške približne sto miliónov dolárov.

 

 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn