Magazín o investovaní

Média

S03: 20/23
Čo sa skrýva pod pojmom úschova a správa cenných papierov?

Cenný papier je vlastne listina alebo pohľadávka voči tomu, kto daný cenný papier vydal. K starostlivosti o cenné papiere patrí aj ich úschova či správa. Čo to v praxi znamená?

Správa cenných papierov je vlastne komplexná starostlivosť, ktorú nám finančná inštitúcia ponúka. V rámci tejto služby sú zahrnuté všetky potrebné právne úkony ako napríklad pripisovanie výnosov a ich vyplatenie, výkon hlasovacích práv a podobne. Výhodou je, že klient sa nemusí báť, že by na niečo zabudol.

Ich úschova znamená, že ich klient fyzicky odovzdá finančnej inštitúcii, čím táto na seba preberie zodpovednosť za cenný papier. Uloží ich do trezora a rieši aj príslušnú evidenciu.

Renata Domčeková v relácii Slovník investora zároveň vysvetlí, aký je rozdiel medzi zaknihovaným a listinným cenným papierom, či si za takúto službu musím zaplatiť a kde sa môžu takéto cenné papiere nachádzať.