Magazín o investovaní

Média

Investovanie do akcií

S03: 08/23
Rozdiel medzi majetkovým a dlhovým cenným papierom

Pojem cenný papier ste už určite niekedy počuli. Zjednodušene môžeme povedať, že cenný papier je jednou z foriem investovania na finančnom trhu. Medzi cenné papiere patria napríklad dlhopisy, akcie, podielové listy, zmenky a depozitné certifikáty. Aký je ale rozdiel medzi majetkovým a dlhovým cenným papierom?

V úvode je dôležité definovať, že cenný papier je listina, ktorá stelesňuje majetkové právo či iný právny nárok toho, kto túto listinu vlastní, voči tomu, kto papier vydal, teda emitoval. Ide tiež o dlh alebo majetkovú povinnosť vydavateľa cenného papiera voči jeho vlastníkovi. Cenný papier je pre nás vlastne doklad o tom, že sme zverili svoje peniaze tomu, kto cenný papier vystavil (emitent).

Jedným zo spôsobov, ako cenné papiere rozdeľujeme, je delenie na majetkové a dlhové cenné papiere teda dlhopisy. Pri majetkových cenných papieroch si za investované peniaze kupujeme majetkový podiel v konkrétnom podniku, a tým sa stávame jeho spolumajiteľmi. V prípade dlhových cenných papierov investované peniaze požičiavame a stávame sa tak veriteľmi.

Z majetkových cenných papierov investori najčastejšie realizujú opätovné investovanie do akcií alebo nakupujú podielové listy fondov. Spomedzi dlhových cenných papierov sú najpoužívanejšie dlhopisy, prípadne zmenky. Väčšina dlhoročných investorov má skúsenosti s tým, kam investovať peniaze a stretli sa už so všetkými vymenovanými cennými papiermi.

Každé cenné papiere majú svoje silné aj slabé stránky preto je dôležité zvážiť do čoho investovaťMajetkové cenné papiere nadobúdajú do svojho vlastníctva určitý podiel z firmy a teda za svoje peniaze dostávame ako protihodnotu reálny majetok. Majetkové cenné papiere sa vo všeobecnosti považujú za výnosnejšie ako dlhopisy. Dokonca, ak vlastníme vo firme dostatočne veľký podiel akcií, môžeme sa v nej ako akcionári podieľať aj na rozhodovaní.

A v čom sú výhodnejšie dlhové cenné papiere? Aké majú silné stránky? Výhodou dlhopisov je, že majú vopred fixne dohodnutú výšku výnosu a aj presný čas, kedy bude vyplácaný výnos a vrátená zainvestovaná suma, čiže istina. Emitent je povinný vyplácať výnosy vo vopred stanovenej výške a v dohodnutom čase bez ohľadu na to, či sa firme aktuálne darí viac alebo menej. Povinnosti emitenta sú uvedené v emisných podmienkach dlhopisov a tie sú pre emitenta vždy záväzné.

Každá investícia so sebou nesie určité investičné riziko. Najúčinnejším riešením na zníženie investičného rizika je diverzifikovať investičné portfólio, teda rôznych aktív. Skladba ako investovať peniaze a vyskladať investičné portfólio vždy závisí od konkrétneho investora. Podľa toho, aký má investičný cieľ, si zvolí investičnú stratégiu a na jej základe si tvorí investičné portfólio. Investor, ktorý je konzervatívnejší má vo svojom portfóliu viac dlhových cenných papierov na rozdiel od dynamického investora, ktorý preferuje investovanie do majetkových cenných papierov. V súčasnosti investori aktívne zvyšujú pomer akcií vo svojich portfóliách. Hlavným dôvodom je, že dlhopisy nedokážu bojovať so súčasnou mimoriadne vysokou infláciou.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn