Magazín o investovaní

Média

Investovanie do akcií

S01: 30/48
Druh a podoba cenných papierov

Pred investovaním sa musí investor detailne oboznámiť s cenným papierom, aby sa vedel rozhodnúť o prípadnom nákupe. Investori majú k dispozícii dokumenty, ktoré zákon prikazuje emitentom vydávať pre jednotlivé typy cenných papierov a emisií, ktoré by im mali uľahčiť rozhodovanie.

Pri dlhopisoch sú to Emisné podmienky, pri fondoch je to jeho Štatút a dokument nazvaný Kľúčové informácie pre investora. K cenným papierom, ktoré sa budú distribuovať v rámci verejnej ponuky, musí emitent vypracovať a dať si schváliť aj takzvaný Prospekt cenného papiera. Všetky tieto (a ďalšie) materiály majú investorovi v predpísanej forme a rozsahu poskytnúť informácie potrebné na to, aby vykonal kvalifikované investičné rozhodnutie. 

Jednou z prvých informácií, ktoré sa v spomenutých materiáloch uvádzajú, je druh cenného papiera. Ten si emitent zvolí podľa toho, aký cieľ vydaním cenného papiera sleduje. Najčastejšie padne voľba na dlhopisy, zmenky, akcie alebo podielové listy. Ďalej emitent v materiáloch uvádza, akú podobu cenných papierov si zvolil. Tá môže buď listinná alebo zaknihovaná.   

Listinná podoba cenného papiera znamená, že cenný papier fyzicky existuje. Niektoré cenné papiere ale nemajú listinnú podobu. Sú dematerializované a existujú len v podobe záznamu v zákonom stanovenom registri. U nás je to Centrálny depozitár cenných papierov. Ten cenný papier zaregistruje a tiež mu pridelí ISIN, čiže jedinečný dvanásťmiestny identifikátor, ktorý pre cenný papier slúži podobne ako pre človeka rodné číslo.  

Z pohľadu investora podoba cenného papiera nehrá žiadnu rolu. Obe sú si vzájomne rovnocenné a emitenti si medzi nimi volia podľa toho, čo je pre danú emisiu praktickejšie a čo umožňuje zákon pre daný typ cenných papierov. 

Pre ilustráciu uvedieme príklad z praxe. Ak v Proxente vydávame zmenky, sú vždy listinné. Je to v prvom rade preto, že inú podobu zákon pre zmenky neumožňuje. Ale aj keby to teoreticky zákon umožňoval, v našom prípade by bolo zbytočné a úplne nepraktické každú zmenku zaknihovávať, pretože každá jednotlivá zmenka u nás predstavuje samostatnú emisiu, znie na inú sumu, iné meno investora a sú v nej uvedené iné dátumy. Navyše, počet zmeniek, ktoré ročne vydávame, je malý a objem investícií do tohto investičného nástroja obmedzujeme na vopred stanovenú nízku hodnotu. 

Naopak, v zaknihovanej podobe vydávame dlhopisy a niektoré akcie. Výhodou je napríklad to, že nie je potrebné riešiť fyzické odovzdávanie cenných papierov novému majiteľovi, ich úschovu a ich fyzické predkladanie emitentovi. Dôvodov na voľbu takejto podoby zmenky ale môže byť omnoho viac. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn