Magazín o investovaní

Média

Budovanie majetku špekulovaním

S02: 28/43
Finančné zdravie podniku a jeho hodnotenie

Pri hodnotení finančného zdravia podniku sa najčastejšie pozeráme na jeho zisk. Ak je spoločnosť zisková, považujeme ju za stabilnú a dôveryhodnú. Niekedy hovoríme aj, že je solventná. Hoci sa môže zdať, že ide o synonymá, sú to odlišné pojmy. Aký je medzi nimi rozdiel?

Zisk je výsledok hospodárenia. Je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Solventnosť znamená schopnosť firmy plniť záväzky. Je to platobná schopnosť, niekedy nazývaná aj ako likvidita. Firma teda môže byť zisková, ale nemusí byť solventná, inak povedané platobne schopná.

Ak sa napríklad investor rozhoduje, ktorej firme požičia peniaze, mal by medzi sledovanými kategóriami rozhodne sledovať aj ukazovateľ cash-flow. Ten udáva rozdiel medzi príjmami a výdavkami za určité obdobie. Hovorí teda o tom, koľko peňazí bude mať spoločnosť v danom období k dispozícií. Ak je cash-flow kladný je všetko v poriadku a firma je platobne schopná.

Zisk nehovorí o tom, či bude mať firma dostatok hotovosti. Ak napríklad predáva tovar na faktúru s dvojmesačnou lehotou splatnosti, dostane reálne zaplatené až o dva mesiace, ale peniaze na kúpu materiálu už musela vynaložiť dávno predtým. Rovnako tak musela uhradiť mzdy zamestnancom. Na preklenutie tohto obdobia teda musí mať dostatočné finančné rezervy. Aby vedela, koľko bude potrebovať, musí svoje príjmy a výdavky, teda cash-flow, sledovať.

Je pravdou, že čím vyššie cash-flow, tým zdravšia spoločnosť? Vysoké cash-flow je určite pozitívna informácia. Napríklad spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorá patrí legendárnemu Warrenovi Buffettovi je známa vysokou hotovostnou rezervou. Aktuálne má likviditu v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov. Buffett to vysvetľuje snahou byť pripravený na lacné nákupy v kríze. Avšak pre investorov to bude mať význam až vtedy, keď firma reálne zainvestuje. Hodnota cash-flow vtedy klesne, no vznikne predpoklad výnosov v budúcnosti.

Investori by sa mali o cash-flow určite zaujímať a pri jeho posudzovaní treba brať do úvahy aj iné parametre. Napríklad to, aké investície spoločnosť v minulosti robila a aké plánuje robiť. Súbor informácií, ktoré by si mali investori zisťovať, je teda široký.