Magazín o investovaní

Média

kolektívne investovanie

S01: 35/48
Aké sú výhody kolektívneho investovania?

Už viackrát sme zdôraznili, že pri investovaní je potrebné budovať si diverzifikované portfólio. Každý investor by mal mať svoje portfólio dostatočne pestré, aby v rámci neho optimálne rozložil investičné riziko a aby maximalizoval šancu na zaujímavý výnos. Preto vznikli fondy a kolektívne investovanie. Vďaka nim môžu investori aj s menšími sumami investovať kvalitne.

Hlavnou výhodou kolektívneho investovania prostredníctvom fondov je nielen vyššia bezpečnosť, ale aj väčší výber. Pre fond sú dostupné aj také tituly, ktoré by pre niektorých jednotlivcov možno neboli dostupné, napríklad pre vysokú cenu. Fond má oveľa lepšie podmienky rozkladať riziko do viacerých kvalitných investícií. 

Investičné portfólio fondu riadi jeho správca – licencovaná správcovská spoločnosť. To je zároveň ďalšou výhodou kolektívneho investovania.Podielnici sa skladajú a spoločne si platia odborníka – správcu, ktorý profesionálne riadi ich investície v súlade so štatútom fondu a pod kontrolou depozitára. 

Štatút fondu je základným dokumentom, ktorý definuje fond od A až po Z. Obsahuje všetky dôležité informácie o fonde, okrem iného aj podrobnú investičnú stratégiu – do čoho bude fond investovať a do čoho naopak nie, v akých maximálnych objemoch, akých zásad sa pri tom bude držať a podobne. Povinnosťou správcu je postupovať vždy v súlade so štatútom a, samozrejme, so zákonom. 

Depozitárovi fondu, ktorým býva typicky banka, je zverený majetok fondu, aby zabezpečoval jeho depozitársku úschovu a aby konal v záujme podielnikov. Kontroluje, či správca nakladá s majetkom v súlade so zákonom, odobruje všetky obchody, oceňuje majetok vo fonde a má ďalšie dôležité úlohy. Depozitár zároveň zodpovedá za prípadné škody podielnikov vzniknuté nedodržiavaním legislatívy. 

Pri rozhodovaní o tom, do akého fondu chce investor investovať, sú primárnym zdrojom informácií štatút fondu a jeho hospodárske výsledky. Každý fond povinne vydáva aj dokument, ktorý sa nazýva Kľúčové informácie pre investorov a ak sú podielové listy fondu predmetom verejnej ponuky, tak aj Predajný prospekt. Práve tieto dokumenty obsahujú to najdôležitejšie, čo investor potrebuje vedieť, aby mohol urobiť kvalitné investičné rozhodnutie. 

Investorov, samozrejme, vždy najviac zaujíma riziko, likvidita a výnos. Už samotný fakt, že ide o investíciu do fondu, čiastočne ošetruje investičné riziká, ale je potrebné vidieť investíciu vo fonde aj v kontexte ďalších našich investícií a posudzovať rizikovosť aj nášho portfólia ako celku.  

Pri posudzovaní fondov z pohľadu likvidity, čiže možnosti predať podielové listy a získať naspäť zainvestované peniaze, je potrebné naučiť sa rozlišovať medzi otvorenými a zatvorenými fondami a aj tým, či sú fondy obchodované na burze, alebo nie. 

Pri posudzovaní výnosu je nutné zahrnúť do svojich výpočtov aj dane a hlavne poplatky, ktoré pri niektorých typoch fondov dokážu výrazne znížiť čistý výnos. Pri fondoch sa výška poplatkov  do veľkej miery odvíja od toho, aké sú náklady na správcu a depozitára. Napríklad ETF fondy, ktoré kopírujú burzové indexy, nepotrebujú taký drahý odborný personál ako sofistikovanejšie fondy, ktoré vyhľadávajú projekty na trhu a musia ich draho analyzovať, oceňovať a podobne. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn