Magazín o investovaní

Média

právnická osoba

S01: 04/48
Investovať ako fyzická alebo právnická osoba?

Finančný agent sprostredkuje zmluvný vzťah medzi investorom a finančnou inštitúciou – obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo bankou. Tá potom založí investorovi majetkový účet a poskytuje mu finančné služby. Kto ale môže byť investorom a teda majiteľom majetkového účtu? Môže byť investorom napríklad aj dieťa alebo právnická osoba?  

Investorom môže byť každý, kto má voľné finančné prostriedky a vie preukázať ich pôvod.

Investorom môže byť aj maloleté dieťa. Ak chcú rodičia alebo starí rodičia sporiť svojim deťom či vnúčatám peniaze a zároveň tieto úspory aj zhodnocovať, môžu im založiť majetkový účet vo finančnej inštitúcii. Ak je vlastníkom majetkového účtu dieťa, zastupuje ho vo vzťahu s finančnou inštitúciou jeho zákonný zástupca, najčastejšie rodič.   

Podobne je to aj s ľuďmi, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony. Aj oni môžu investovať prostredníctvom zákonného zástupcu. Ich blízki im tvoria majetok, ktorý im môže prinášať pravidelný príjem.  

Samozrejme, investormi bývajú aj najrôznejšie právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, ale napríklad aj samosprávy alebo rôzne združenia. Právnické osoby ako investorov vo vzťahu k finančnej inštitúcii zastupujú štatutári, napríklad konatelia alebo členovia predstavenstva. 

Pri rozhodovaní o tom, či budete investovať ako súkromná alebo právnická osoba, je dôležité vziať do úvahy, kto by bol spoluvlastníkom majetkového účtu.

Ak investujete ako právnická osoba a vo svojej firme máte spoločníka, majetok na majetkovom účte vlastní vaša spoločná firma, teda vy obaja. Ak naopak investujete ako súkromná osoba a ste ženatý/vydatá, býva majetok na majetkovom účte súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva.

Ďalším dôležitým kritériom pri rozhodovaní o tom, či investovať ako fyzická alebo ako právnická osoba, je zdaňovanie investícií. Málokto z investorov si uvedomuje, že aj finančné investície sú zaťažené daňovou povinnosťou. Znamená to, že z výnosov a z predaja cenných papierov je potrebné zaplatiť daň z príjmu.

Daňový režim je však do veľkej miery nejednoznačný a nejednotný. Pri rôznych formách cenných papierov a rôznych druhoch príjmov platia odlišné podmienky.  Presné informácie o zdaňovaní získa investor od svojho daňového poradcu alebo účtovníka, ktorý najlepšie pozná jeho situáciu.

Ak je investorom fyzická osoba, v prípade smrti sa investície stanú predmetom dedičstva. Notár, ktorý vedie dedičské konanie, preveruje, či zosnulý vlastnil majetok vo finančných inštitúciách. Osloví všetky finančné inštitúcie a žiada vyjadrenie, či daná osoba vlastnila vo finančnej inštitúcii nejaký majetok. Ten potom zaradí do dedičského konania.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn