Magazín o investovaní

Média

Manuál začínajúceho investora
Neviete sa rozhodnúť medzi výnosom a rizikom?

Investovanie je umením miery. Voľba investičného nástroja, výška vkladu a investičný horizont sú hľadaním rovnováhy medzi proti sebe idúcimi cieľmi. Investor sa musí rozhodnúť medzi výnosom, rizikom a likviditou investície, ktoré spolu vytvárajú investičný trojuholník.

Keď sa parametre výnos, riziko a likvidita graficky znázornia, vytvoria takzvaný magický trojuholník investora alebo skrátene len investičný trojuholník. Ten znázorňuje podstatu investovania a investičnú dilemu, ktorú musí vyriešiť každý investor. Investor musí vždy urobiť kompromis a zľaviť v niektorej z premenných, aby sa priblížil k dosiahnutiu inej.

Pochopenie tohto mechanizmu je dôležité pre správne nastavenie investície. Väčšina začínajúcich investorov chce dosiahnuť čo najväčší výnos pri nulovom riziku a čo najvyššej likvidite. To však nie je možné. Investičnú stratégiu je potrebné nastaviť tak, aby zodpovedala individuálnym požiadavkám daného investora a aby sa čo najviac priblížila k jeho ideálu. Pomôže pri tom trojuholník investovania. Je dôležité nastaviť ho tak, aby boli všetky zložky vyvážené.

Investičný trojuholník: Výnos

Výnos je vrcholným bodom trojuholníka. Je primárnym dôvodom, pre ktorý ľudia investujú. Rozhoduje o tom, či investor do vybraného investičného produktu vloží svoje peniaze. Výnos predstavuje všetky príjmy plynúce z investície, vrátane dividendového výnosu a výnosu z predaja investície. Výnos môže byť fixný, napríklad pri dlhopisoch, alebo variabilný, čo poskytujú akcie. Výnos môže byť vopred známy v prípade dohodnutého fixného úroku, ale jeho výška sa môže odvíjať aj na základe trhovej situácie.

Dosiahnutie výnosu je hlavným motívom investovania. Nie je však zaručený. Znamená to, že výnos dosiahnutý v minulosti nie je zárukou toho budúceho. Investor na seba preberá investičné riziko, ktoré je ďalším vrcholom magického trojuholníka. Najvyšší výnos spomedzi konvenčných nástrojov poskytujú akcie. Americké akcie poskytujú dlhodobo zhodnotenie v rozmedzí zhruba 8 až 10 %. Ich hodnota v čase kolíše. Dostávame sa k ďalšiemu parametru trojuholníka – riziku.

Investičný trojuholník: Riziko

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou investovania. Nedá sa mu vyhnúť. Jeho výška závisí od zvoleného investičného nástroja a aktuálnej trhovej situácie. Existujú rôzne druhy rizík a pri tvorbe investičnej stratégie s nimi treba počítať. Spôsobom, ako znížiť riziko, je diverzifikácia. Ak investujete do viacerých akcií firiem z rôznych odvetví, rôznych geografických oblastí a štátov, znižujete svoje investičné riziko.

Docieliť to možno aj stávkou na viacero investičných nástrojov – akcie, dlhopisy, drahé kovy a podobne. Pred voľbou investičnej stratégie by si mal každý investor stanoviť, akú mieru rizika je ochotný podstúpiť. Znamená to, aký veľký dočasný pokles investície je ochotný tolerovať. Na tento čas sa vzdáva likvidity, teda možnosti investíciu odpredať a vymeniť ju za hotovosť.

Existujú rôzne formy investičného rizika:

  • Trhové riziko: Riziko, že hodnota investície klesne v dôsledku zmien na trhu.
  • Kreditné riziko: Riziko, že dlžník nesplatí svoj dlh.
  • Inflačné riziko: Riziko, že inflácia zníži reálnu hodnotu investície.
  • Riziko likvidity: Riziko, že investíciu nebude možné rýchlo predať bez straty hodnoty.

 

Investičný trojuholník: Likvidita

Tretím vrcholom magického trojuholníka je likvidita. Ide o rýchlosť, s akou dokážete svoje investície (akcie, dlhopisy, podielové fondy či nehnuteľnosti) vymeniť za hotovosť. Je ale nesprávne predstavovať si pod likviditou len samotný čas procesu predaja. Napríklad akcie veľkých verejných spoločností alebo indexové fondy či ETF dokážete predať veľmi rýchlo. Dobrú likviditu majú napríklad aj dlhopisy. Ich hodnota v čase veľmi nekolíše. Niekedy je likvidita daná aj zmluvnými podmienkami. Napríklad na termínovanom vklade ste viazaný časom.

Aktívami s typicky náročnou likviditou sú reálne nehnuteľnosti. Trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov, kým si byt či dom nájde nového majiteľa. Ak chcete nehnuteľnosť predať hneď, zvyčajne musíte pristúpiť na zľavu. Ďalším takým príkladom sú termínované vklady, ktoré majú obmedzenú likviditu v porovnaní s bankovými alebo sporiacimi účtami. To znamená, že s termínovaným vkladom nemôžete ľahko a rýchlo pristupovať k svojim peniazom počas doby trvania vkladu.

Likvidita ovplyvňuje flexibilitu investora. Vysoká likvidita umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu a využívať nové investičné príležitosti. Naopak, nízka likvidita môže obmedziť schopnosť investora rýchlo získať hotovosť, čo môže byť problematické v prípade neočakávaných finančných potrieb.

Prečo je magický trojuholník dôležitý

Magický trojuholník investovania vám pomôže určiť, aká investičná stratégia je pre vás najlepšia. Investíciu si viete zhodnotiť z hľadiska výnosu, rizika i likvidity a určiť, či vám ako investorovi vyhovuje. Pomáha tiež pochopiť, že vysoký výnos je často spojený s vyšším rizikom a nižšou likviditou, zatiaľ čo nižšie riziko a vyššia likvidita zvyčajne vedú k nižším výnosom.

investičný trojuholník

Záver

Pochopenie a správne využitie magického trojuholníka investovania pomáha investorom lepšie sa orientovať v komplexnom svete investícií a dosiahnuť úspešné finančné výsledky. Je dôležité, aby každý investor vedel, ako nájsť rovnováhu medzi výnosom, rizikom a likviditou, a prispôsobil svoju investičnú stratégiu svojim individuálnym potrebám a cieľom.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Upozornenie
S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn