Magazín o investovaní

Média

Manuál začínajúceho investora
Neviete sa rozhodnúť medzi výnosom a rizikom?

Pomôže vám magický trojuholník. Investovanie je umením miery. Voľba investičného nástroja, výška vkladu a investičný horizont sú hľadaním rovnováhy medzi proti sebe idúcimi cieľmi. Investor sa musí rozhodnúť medzi výnosom, rizikom a likviditou investície.

Keď sa tieto tri parametre graficky znázornia, vytvoria takzvaný magický trojuholník investora. Ten znázorňuje podstatu investovania a investičnú dilemu, ktorú musí vyriešiť každý investor. Investor musí vždy urobiť kompromis a zľaviť v niektorej z premenných, aby sa priblížil k dosiahnutiu inej. Pochopenie tohto mechanizmu je dôležité pre správne nastavenie investície. Väčšina investorov chce dosiahnuť čo najväčší výnos pri nulovom riziku a čo najvyššej likvidite. To však nie je možné. Investičnú stratégiu je potrebné nastaviť tak, aby zodpovedala individuálnym požiadavkám daného investora a aby sa čo najviac priblížila k jeho ideálu. Pomôže pri tom trojuholník investovania. Je dôležité nastaviť ho tak, aby boli všetky zložky vyvážené.

VÝNOS
Výnos je vrcholným bodom trojuholníka. Je primárnym dôvodom, pre ktorý ľudia investujú. Rozhoduje o tom, či investor do vybraného investičného produktu vloží svoje peniaze. Výnos predstavuje všetky príjmy plynúce z investície. Dividendový výnos, rovnako aj výnos z predaja investície. Výnos môže byť fixný, napríklad pri dlhopisoch alebo variabilný, ten poskytujú akcie. Výnos môže byť vopred známy v prípade dohodnutého fixného úroku, ale jeho výška sa môže odvíjať aj na základe trhovej situácie. Dosiahnutie výnosu je hlavným motívom investovania. Nie je však zaručený. Znamená to, že výnos dosiahnutý v minulosti nie je zárukou toho budúceho. Investor na seba preberá riziko, ktoré je ďalším vrcholom magického trojuholníka. Najvyšší výnos spomedzi konvenčných nástrojov poskytujú akcie. Americké akcie poskytujú dlhodobo zhodnotenie v rozmedzí zhruba 8 až 10 %. Ich hodnota v čase kolíše. Dostávame sa k ďalšiemu parametru trojuholníka – riziku.

RIZIKO
Riziko je neoddeliteľnou súčasťou investovania. Nedá sa mu vyhnúť. Jeho výška závisí od zvoleného investičného nástroja a aktuálnej trhovej situácie. Existujú rôzne druhy rizík a pri tvorbe investičnej stratégie s nimi treba počítať. Spôsobom ako znížiť riziko je diverzifikácia. Ak investujete do viacerých akcií firiem z rôznych odvetví, rôznych geografických oblastí a štátov, znižujete svoje investičné riziko. Docieliť to možno aj stávkou na viacero investičných nástrojov – akcie, dlhopisy, drahé kovy. Pred voľbou investičnej stratégie by si mal každý investor stanoviť, akú mieru rizika je ochotný podstúpiť. Znamená to, aký veľký dočasný pokles investície je ochotný tolerovať. Na tento čas sa vzdáva likvidity, teda možnosti investíciu odpredať a vymeniť ju za hotovosť.

LIKVIDITA
Tretím vrcholom magického trojuholníka je likvidita. Ide o rýchlosť, s akou dokážete svoje investície (akcie, dlhopisy, podielové fondy či nehnuteľnosti) vymeniť za hotovosť. Je ale nesprávne predstavovať si pod likviditou len samotný čas procesu predaja. Napríklad akcie veľkých verejných spoločností alebo indexové fondy či ETF dokážete predať veľmi rýchlo. Dobrú likviditu majú napríklad aj dlhopisy. Ich hodnota v čase veľmi nekolíše. Niekedy je likvidita daná aj zmluvnými podmienkami. Napríklad na termínovanom vklade ste viazaný časom. Aktívami s typicky náročnou likviditou sú reálne nehnuteľnosti. Trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov, kým si byt či dom nájde nového majiteľa. Ak chcete nehnuteľnosť predať hneď, zvyčajne musíte pristúpiť na zľavu. Ďalším takým príkladom sú termínované vklady, ktoré majú obmedzenú likviditu v porovnaní s bankovými alebo sporiacimi účtami. To znamená, že s termínovaným vkladom nemôžete ľahko a rýchlo pristupovať k svojim peniazom počas doby trvania vkladu.

Prečo je magický trojuholník dôležitý
Magický trojuholník investovania vám pomôže určiť, aká investičná stratégia je pre vás najlepšia. Investíciu si viete zhodnotiť z hľadiska výnosu, rizika i likvidity a určiť, či vám ako investorovi vyhovuje.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Upozornenie
S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn