Magazín o investovaní

Média

ako sporiť

S01: 31/48
Ako porovnávať výnosy z cenných papierov

Jedným z kritérií, podľa ktorého sa investori rozhodujú pre konkrétny cenný papier, je ich výnos. Pri posudzovaní výnosov z cenných papierov je dôležité brať do úvahy niekoľko skutočností. Pozrime sa bližšie, ktoré to sú.

Prvou je to, či sú výška výnosu a čas jeho vyplatenia fixne stanovené, alebo sú len odhadované. Ak ide len o odhad, potom musíme pracovať s viacerými scenármi a byť si vedomí toho, že výsledná realita sa bude pohybovať niekde na spektre medzi optimistickým a katastrofickým scenárom.  

Druhým dôležitým ukazovateľom pri porovnávaní výnosov je to, aby investor porovnával porovnateľné. Preto odporúčame porovnávať vždy čisté výnosy, respektíve odhady čistých výnosov. Potrebujete na to iba trocha času, pero a kus papiera.  

Čistý výnos si vypočítame tak, že zrátame všetky výnosy, ktoré nám z cenného papiera budú plynúť a aj všetky náklady, ktoré budeme mať s danou investíciou spojené. Rozdiel medzi týmito sumami je náš čistý výnos.  Aby sme mohli porovnať výnosy z cenných papierov s rôznou dĺžkou investície, je potrebné pracovať s údajom o priemernom ročnom výnose, teda výsledný čistý výnos si vydeliť počtom rokov. 

Z rôznych druhov cenných papierov nám budú plynúť iné výnosy. Pri akciách nám môže plynúť dividendový výnos, ktorý sa môže z roka na rok meniť a  odvíja sa od hospodárskych výsledkov danej spoločnosti v danom roku. Pri zmenke je naopak výška výnosu vopred fixne stanovená a výsledná zmenečná suma je uvedená priamo na zmenke. Výška dlhopisových výnosov môže byť buď fixne stanovená ako pri zmenke, alebo pohyblivá ako pri akciách. 

Z cenných papierov nám môžu plynúť aj kapitálové výnosy, čo sú výnosy z predaja cenného papiera. Kapitálový výnos si vypočítame ako rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou cenného papiera. Takýto kapitálový výnos môžeme získať pri akomkoľvek cennom papieri, ktorý je predmetom nákupu a predaja. 

Ak už vieme, aké výnosy získame z daného cenného papiera, musíme od výsledného výnosu odrátať všetky výdavky, ktoré budeme s danou investíciou mať. V prvom rade je to daň. Niektoré výnosy sa zdaňujú sadzbou 7 percent, sú ale výnosy, ktoré sme povinní zdaniť sadzbou 19 percent a ešte z nich zaplatiť aj zdravotné odvody, a tak sa výsledná suma môže dostať až na 33 percent. Niektoré typy investícií sú zasa od dane oslobodené úplne. 

Okrem daní musíme od výnosov odrátať aj poplatky, pričom si treba uvedomiť, či ide o jednorazový poplatok, alebo o pravidelný, napríklad ročný poplatok. 

Je potrebné poriadne si naštudovať cenník a zobrať do úvahy všetky položky, ktoré sa na danú investíciu môžu vzťahovať. Najčastejšími sú poplatky za nákup, za správu, za úschovu cenného papiera, za jeho predaj, rôzne administratívne poplatky a podobne. 

Z uvedeného vyplýva, že čistý výnos z dvoch cenných papierov s rovnakým hrubým výnosom sa môže výrazne líšiť. Ak máme dva rôzne cenné papiere s výnosom napríklad 7 percent, po odrátaní poplatkov a daní nám pokojne z jedného môže zostať čistý výnos 6 percent a z druhého 3 percentá. Preto je veľmi dôležité urobiť si dôkladný prepočet ešte pred zakúpením konkrétneho cenného papiera.  

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn