Magazín o investovaní

Média

ako najlepšie investovať peniaze

Róbert Kopál
Reálne zhodnocovanie dočasne voľných úspor je v  dlhodobom horizonte možné len cez investovanie

Investori neraz na vlastnej koži pocítili, že s investovaním je spojené riziko. Podľa Róberta Kopála, predsedu Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP), by ich však táto skúsenosť nemala natrvalo odradiť od investovania. Pripravujú sa tým o jedinú možnosť, ako reálne zhodnotiť svoje úspory. Podľa neho by sa investori mali viac zamerať na výber spoľahlivého investičného partnera. 

Čo by si mali investori pri jednotlivých obchodníkoch s cennými papiermi všímať, aby si vybrali spoľahlivého partnera?

Začal by som tým, či je to licencovaný, profesionálny, všeobecne známy a  dôveryhodný partner. Referencie by som hľadal všetkými dostupnými cestami a určite by som sa informoval aj cez Asociáciu obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Asociácia pôsobí na domácom trhu už viac ako 25 rokov, čo znamená, že disponuje množstvom relevantných informácií dôležitých pre rozhodovanie potencionálnych investorov.

Je nanajvýš múdre informovať sa na daný subjekt ešte pred investičným rozhodnutím, nie po ňom, keď už môže byť neskoro. Prípadov dodatočného zisťovania informácií o tom, ako sa domôcť svojich investícií realizovaných cez neznáme alebo nelicencované subjekty, máme, žiaľ, v asociácii veľa. Poškodení sa na nás obracajú príliš neskoro. Preto radím pýtať sa vopred a u tých, ktorí na trhu pôsobia dostatočne dlho, teda napríklad v AOCP.

Slovenským investičným trhom otriasol vlani prípad Arca Capital. Ako vnímate investičný trh po tejto udalosti?

Pri investovaní sa riziko nikdy nedá úplne vylúčiť, ale dá sa s ním  pracovať. Vhodnými nástrojmi a postupmi sa dá riziko znížiť na mieru, ktorá je primeraná a ušitá na mieru daného klienta. Posúdenie toho, čo je pre daného klienta vhodné a primerané, je povinnosťou každého finančného poradcu a sprostredkovateľa. 

Aféra Arca Capital nie je prvým prípadom, keď investori na vlastnej  koži pocítili, že s investovaním je spojené riziko.  Určitú časť investorov táto skúsenosť možno od investovania odradí úplne. Bohužiaľ, na ich vlastnú škodu, pretože reálne zhodnocovanie dočasne voľných úspor je v dlhodobom horizonte možné takmer výhradne len cez investovanie.

Druhá časť investorov sa z tejto kauzy poučí a pri svojich budúcich investičných rozhodnutiach budú na takéto prípady lepšie pripravení. Všeobecne platí, že ak sa zo svojich chýb poučíme, sme odolnejší a na budúcnosť lepšie pripravení.

Prijala asociácia nejaké kroky, aby predišla podobným prípadom v budúcnosti?

Jediné univerzálne fungujúce pravidlo lepšej ochrany je zvyšovanie finančnej gramotnosti. A to všetkých zainteresovaných – od poskytovateľov investičných služieb až po ich koncových konzumentov, čiže klientov, ktorí investujú. Nič účinnejšie a lepšie neexistuje. Tak, ako je každý poskytovateľ investičných služieb zodpovedný za kvalitu a profesionalitu ním poskytovaných služieb, je aj každý  klient spoluzodpovedný za svoju vlastnú ochranu. Samozrejme primeranú jeho schopnostiam a možnostiam.

Aké legislatívne úlohy plní asociácia pri príprave zákonných pravidiel trhu? Chystajú sa v tomto smere nejaké zmeny ?

Legislatíva a regulácia takmer vždy reaguje na zlyhania  trhu až spätne. Každé väčšie zlyhanie sa následne premietne do novej legislatívy. Finančný, a najmä kapitálový trh, je dnes bezpochyby jedným z najviac regulovaných segmentov trhu. A napriek tomu nás nikdy nedokáže pred rizikami, ktoré sú prítomné, ochrániť na 100 percent. Ale máme  osvedčené pravidlá, ktoré fungujú a dodržiavaním ktorých vieme tieto riziká riadiť alebo aspoň znižovať. Je dôležité, aby sme tieto pravidlá poznali a uplatňovali ich v praxi.

Vyvíja asociácia nejaké aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti?

Samozrejme, robíme tak dlhodobo a cielene. Aktivity asociácie v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti sú zamerané nielen  na odbornú,  ale aj laickú verejnosť. V rámci svojich možností a kapacít sa asociácia venuje problematike finančnej gramotnosti od svojho vzniku do súčasnosti permanentne.

Za týmto účelom sme organizovali desiatky rôznych podujatí . Pred par rokmi sme spustili aj projekt investičnej akadémie, ktorý je dostupný širokej verejnosti. Projekt sme v minulosti realizovali formou prezenčných seminárov po celom Slovensku. V súčasnosti je akadémia dostupná formou on-line kurzov a prezentácií.

Ako si  Asociácia cenných papierov definuje svoje poslanie?

Základným poslaním asociácie je už od jej založenia v roku 1994 zdieľanie spoločných hodnôt, ku ktorým patrí riadny a profesionálny výkon činnosti členov asociácie vrátane vysokej etickej úrovne. V rámci toho považuje asociácia za dôležité vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne zamestnancov členov asociácie  . Ide o organizovanie  odborných podujatí.

Asociácia zároveň ako jediná stavovská organizácia združujúca v SR licencovaných obchodníkov s cennými papiermi zastupuje oprávnené spoločné záujmy členov asociácie vo vzťahu k orgánom štátu, dohľadu na finančnom trhu, resp. iným subjektom kapitálového trhu.

Ako postupuje asociácia pri prijímaní nových členov? Aké minimálne požiadavky musia splniť? 

Základnou požiadavkou pri prijatí je dobrá povesť žiadateľa a jeho záväzok dodržiavať Stanovy a Etický kódex asociácie. Asociácia prijíma nových členov na základe ich žiadosti. V zmysle Stanov AOCP patrí právomoc rozhodnúť o prijatí nového člena Výkonnému výboru asociácie, čo je po Generálnom zhromaždení druhý najvyšší orgán asociácie.

Môže byť žiadosť o členstvo zamietnutá? 

V minulosti nastali situácie, že žiadosť o členstvo bola zo strany AOCP zamietnutá práve z dôvodu pochybnosti o dobrej povesti žiadateľa alebo nastala situácia, keď bolo prijatie do AOCP  odložené a naviazané na splnenie určitých  podmienok.

Akú pridanú hodnotu má členstvo v asociácii pre investorov?  

Z pohľadu investorov znamená členstvo v asociácii  ich vyššiu ochranu. Tá plynie zo záväzku členov dodržiavať zákony a aj etické normy asociácie. Vyššia ochrana plynie z vysokej miery vedomosti a profesionality zamestnancov členov asociácie.  Pri vstupe nového člena do asociácie sa posudzuje najmä doterajšia história osôb konajúcich za žiadateľa. Napriek tomu platí, že pri investovaní 100-percentná ochrana neexistuje. Je preto vhodné, aby každý investor zvažoval a dobre si vyberal subjekt, cez ktorý svoje investičné zámery realizuje.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn