Slovník investora
Ako posúdiť dôveryhodnosť emitenta?

Jednou z vecí, ktoré investori posudzujú pri svojich investičných rozhodnutiach, je aj sila alebo kvalita emitenta cenných papierov. Na základe akých informácií môže investor vyhodnotiť emitenta ako dôveryhodného?

Dôveryhodný emitent je taký, u ktorého po preskúmaní dostupných informácií môžeme predpokladať, že bude schopný a ochotný dostáť svojim záväzkom voči investorom. Na to, aby to mohol urobiť, musí byť ekonomicky zdravý, musí mať realistický biznis plán a dostatok zdrojov na to, aby tento biznis plán naplnil.

Pod zdrojmi máme na mysli tak materiálne, ako aj nemateriálne zdroje.

Z tých materiálnych sú to najmä finančné prostriedky potrebné na financovanie biznis plánu. Investor by si mal klásť otázku, aký finančný mix sa použije na jeho realizáciu – koľko percent bude tvoriť bankové financovanie, koľko peniaze od investorov a koľko vlastné zdroje spoločnosti.  Tieto informácie povedia veľa o celkovej cene peňazí, s ktorými spoločnosť pracuje a to zasa napovie viac o tom, či je biznis plán spoločnosti realistický, alebo nie. 

Z nemateriálnych zdrojov sú to najmä skúsenosti spoločnosti a kvalitný odborný tím.

Pri posudzovaní finančného zdravia spoločnosti je ale potrebné si najprv ujasniť to, či ide o start-up (pri ktorom sa predpokladá vysoká úroveň zadlženia), alebo spoločnosť s dlhšou históriou.

Ak má spoločnosť históriu, mali by sme si preveriť jej minulé hospodárske výsledky, jej majetok a samozrejme zadlženie, ktoré bude zaťažovať budúce aktivity spoločnosti.

Tu je ale potrebné podotknúť, že zadlženosť spoločnosti nie je automaticky zlá. To, že má spoločnosť požičané peniaze, môže byť aj veľmi zlé, ale aj veľmi dobré, všetko záleží od okolností. Ak si spoločnosť požičia príliš veľa, respektíve príliš draho, bez toho, aby to malo oporu v biznis pláne, môže ju to ohroziť. Ak ale získa veľkú časť peňazí v podobe lacného úveru od banky, môže to byť aj ukazovateľom jej dôveryhodnosti a zdravia. Všetko záleží od toho, či konkrétny biznis plán spoločnosti „znesie“ konkrétne dlhy firmy, alebo nie.

Dôležitý je širší kontext. Investor by si mal napríklad klásť otázku, či posudzuje jednu samostatnú spoločnosť, alebo budú jeho peniaze smerovať do širšej skupiny firiem, ktoré podnikajú v spolupráci. Alebo či biznis plán, do ktorého poputujú jeho peniaze, je postavený na jednom projekte, alebo rozdelený medzi viaceré odlišné projekty. V takom prípade dokáže spoločnosť stratu v jednom projekte kompenzovať úspechom iného projektu. Dôležité je tiež vedieť, či peniaze od investorov tvoria primeranú časť investičného mixu konkrétneho emitenta a majú realistický výnos a termín splatnosti tak, aby biznis plán stále dával zmysel.

Kde ale môže investor tieto informácie o spoločnosti získať?

Zákon prikazuje, aby emitent pre cenné papiere, ktoré sú predmetom verejnej ponuky, vydával predajný prospekt. Ten obsahuje najdôležitejšie informácie na jednom mieste.

Investor môže informácie čerpať aj z verejne dostupných zdrojov – z listov vlastníctva na katastri nehnuteľností, z účtovných závierok firiem zverejnených v zbierke listín, z užitočných stránok, akými sú napr. finstat.sk, rôzne registre dlžníkov a podobne.

Transparentní a dôveryhodní emitenti nemajú problém s tým, aby vás oboznámili s projektami a biznis plánmi do tej hĺbky, ktorú potrebujete na uskutočnenie investičného rozhodnutia a odpovedajú vám na otázky, ktoré sme si tu načrtli.

Robia to spravidla cez zazmluvnených obchodníkov s cennými papiermi a finančných agentov, ktorí ich cenné papiere distribuujú a ktorých licenciu si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn