Magazín o investovaní

Média

S03: 10/23
Zmenky verzus dlhopisy. V čom sa od seba líšia?

Zmenky a dlhopisy zaraďujeme medzi dlhové cenné papiere. Existuje však medzi nimi niekoľko rozdielov: podoba cenného papiera, investičný horizont, vyplácanie výnosov a zdaňovanie.

Podoba cenného papiera
Zmenka sa zo zákona vydáva vždy len v listinnej podobe a je vystavená priamo na meno investora s podmienkami individuálne dohodnutými medzi investorom a emitentom. Dlhopisy majú najčastejšie zaknihovanú, čiže nemateriálnu podobu. Vydávajú sa vo veľkých nákladoch a bývajú určené pre širokú verejnosť. Pre každého majiteľa dlhopisu platia rovnaké podmienky, ktoré sú naformulované v zverejnených emisných podmienkach.

Investičný horizont
Investičná zmenka je nástroj peňažného trhu a vydáva sa spravidla so splatnosťou do jedného roka, zatiaľ čo dlhopisy sú nástroj kapitálového trhu a zvyknú sa vydávať na viac rokov. Väčšina realizovaných investičných projektov potrebuje na vyprodukovanie zisku dlhšie časové obdobie, a preto sa častejšie vydávajú dlhopisy.

Vyplácanie výnosov
Pri zmenke sa výnos vypláca spolu so zainvestovanou sumou na konci investície. Pri dlhopisoch sa kupónové výnosy vyplácajú viackrát, a to vo vopred stanovených intervaloch. Napríklad vždy jedenkrát ročne a v rovnaký deň. Existujú aj výnosy s kupónom vyplateným jednorazovo na konci investície alebo dokonca dlhopisy bez kupónu. Typický dlhopis je ale ten s každoročným vyplácaním. Zainvestovaná suma, čiže istina, sa pri dlhopisoch podobne ako pri zmenke vypláca vo vopred stanovenom termíne pri skončení investície.

Zdaňovanie
Kupónové výnosy z dlhopisov sa zo zákona zdaňujú zrážkovou daňou, ktorá je aktuálne 19 %, čiže investorovi príde výnos už zdanený. Pri zmenke sa výnos vypláca v plnej výške a je na investorovi, aby si tento príjem zahrnul do svojho daňového priznania a odviedol daň. V tomto prípade (na rozdiel od dlhopisov) aj odvody do zdravotnej poisťovne.

Investor by sa mal pred investovaním do zmeniek oboznámiť s emitentom do takej miery, aby vedel posúdiť, či emitent vydáva zmenky v primeranom a zdravom objeme. Ide o to, aby emitent nevydával príliš veľa zmeniek a nefinancoval pomocou nich dlhodobé projekty. Väčšina zdravých firiem vydáva zmenky len v malom objeme. Väčšinou za účelom poskytnutia služby navyše pre svojich dlhoročných klientov alebo ako vstupný produkt pre nových klientov, ktorí si chcú firmu najprv otestovať na krátkodobom produkte.