Magazín o investovaní

Média

finančné poradenstvo

S02: 22/43
Finančné prostriedky chráni garančný fond

Na slovenskom trhu pôsobia garančné fondy, ktoré určitým spôsobom chránia finančné prostriedky umiestnené vo finančných inštitúciách. Rozlišujeme dva garančné fondy. Jeden sa vzťahuje na vklady v bankách a druhý sa zameriava na investície.

V čom sa líši vklad a investovanie? O vklad v bankách ide keď sú finančné prostriedky uložené na bežnom alebo termínovanom účte. Vklady môžu prijímať od klientov iba banky a neslúžia na zhodnocovanie peňazí, ale na bezpečné uschovanie voľných finančných prostriedkov. Na ochranu týchto peňazí slúži Fond ochrany vkladov.

Pri investovaní do cenných papierov je našim cieľom peniaze zhodnotiť. Cenné papiere má každý investor uložené na svojom majetkovom účte vo finančnej inštitúcii, napríklad u obchodníka s cennými papiermi, v správcovskej spoločnosti, alebo v banke, ktorá má licenciu na obchodovanie s cennými papiermi. Na majetkových účtoch máme okrem cenných papierov väčšinou aj určitú hotovosť, napríklad na hradenie poplatkov. Na ochranu tohto majetku slúži Garančný fond investícií.

V prípade, ak máme investované finančné prostriedky v spoločnosti, ktorá skrachuje alebo si neplní svoje záväzky, tak je firma povinná nám vydať majetok, ktorý máme na majetkovom účte. Ak si vyžiadame hotovosť alebo cenný papier, ktorý je na majetkovom účte a finančná inštitúcia nám ich nie je schopná vydať, odškodní nás garančný fond. Ide o ojedinelú situáciu. Oveľa častejšie sa stáva, že k cennému papieru síce máme prístup, ale jeho hodnota na trhu medzitým klesla, alebo sa stal bezcenným preto, že jeho emitent nedokáže plniť svoje záväzky.   Za takúto stratu pri investovaní žiadne odškodnenie nedostaneme. To je naším investičným rizikom.

Každá investícia je spojená s určitým rizikom. Najúčinnejším liekom na investičné riziko je diverzifikované portfólio. Netreba sa spoliehať len na garančné fondy. Diverzifikáciou alebo rozložením rizika môžeme efektívne zvýšiť bezpečnosť našej investície.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn