Magazín o investovaní

Média

akcioví investori

S01: 45/48
Ako stanoviť hodnotu podniku?

Akcioví investori často stoja pred problémom, ako stanoviť hodnotu podniku, do ktorého investujú. Táto otázka je obzvlášť ťažká pri spoločnostiach, ktoré len začínajú fungovať. Ako sa firmy vlastne oceňujú?

Stanoviť hodnotu podniku je potrebné napríklad pri jeho predaji, fúzii či žiadosti o úver. Na hodnotu podniku sa pýtajú aj akcionári, ktorí majú v úmysle do spoločnosti investovať kúpou jej akcií. Pri oceňovaní podnikov sa používajú tri hlavné metódy.

Jednou z nich je stanovenie trhovej hodnoty. Tá sa určuje na základe cien podobných podnikov, ktoré boli v minulosti predané alebo ponúknuté na predaj. Táto metóda vyžaduje dostatok údajov o predaji firiem, čo býva v praxi často problém. Pri súkromnom predaji totiž zmluvné strany nie vždy súhlasia so zverejnením sumy transakcie.

O niečo jednoduchšou metódou je majetkový prístup. Ten vychádza z účtovnej hodnoty jednotlivých častí majetku podniku. Slabou stránkou tejto metódy je, že dostatočne neprihliada na ekonomickú výkonnosť spoločnosti.

Najčastejšie používanou a pravdepodobne najpresnejšou je výnosová metóda. Vychádza z predpokladu, že investor si s podnikom kupuje jeho budúce príjmy. Táto metóda preto vyčísľuje budúce cash-flow spoločnosti na niekoľko rokov dopredu.

Odhadnúť budúce príjmy firmy je ale v praxi dosť náročné. Používa sa na to niekoľko ukazovateľov, ktorých vývoj sa predpovedá do budúcnosti. Štandardnými parametrami sú tržby a náklady, ktorých rozdielom je zisk. Zisk ale môže byť negatívne ovplyvnený investičnou aktivitou firmy. Keď napríklad spoločnosť masívne investuje, náklady do technológií znižujú jej zisk. Mohlo by sa teda zdať, že je menej produktívna ako jej konkurenti. V skutočnosti opak je pravdou. Investície, napriek tomu, že znižujú súčasný zisk, zvyšujú potenciál firmy do budúcnosti.

Pre presnejšie zachytenie reality sa z toho dôvodu používajú dva ďalšie ukazovatele – EBIT a EBITDA. EBIT je zisk firmy pred zaplatením úrokov a daní. EBITDA je zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov. Tieto ukazovatele vypovedajú o výkonnosti firmy a jej potenciáli lepšie ako samotný zisk.

Pre vyčíslenie cash-flow je potrebné poznať aj hodnotu investícií. Kapitálové investície do majetku firmy vyjadruje ukazovateľ CAPEX (capital expenditure) a investície do obežného majetku – zásob, udáva ukazovateľ NWC (net working capital). Obe tieto položky nám po odpočítaní od cash-flow vyjadria čistý cash-flow firmy – FCFF. Vývoj týchto ukazovateľov sa potom predpovedá do budúcnosti. Odhaduje sa, ako efektívna a produktívna bude firma v budúcnosti a teda koľko by mohla svojim akcionárom priniesť. Štandardne sa pri oceňovaní pracuje s časovým horizontom siedmich rokov.

Budúce príjmy je ešte potrebné očistiť o infláciu. Keďže vieme, že tisíc eur v budúcnosti má nižšiu hodnotu ako tisíc eur dnes, musíme očakávané príjmy znížiť na ich súčasnú hodnotu. Budúce príjmy očistené o infláciu na ich súčasnú hodnotu nazývame ako diskontované príjmy.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn