Magazín o investovaní

Média

S01: 22/48
Investičný cieľ a investičná stratégia

V najširšom zmysle slova je cieľom a zmyslom investovania vždy zhodnotiť voľné finančné prostriedky, čiže získať výnos. Ak ale chceme zadefinovať investičný cieľ konkrétneho investora, musíme to urobiť  podrobnejšie – koľko peňazí chce investor zarobiť, v akom časovom horizonte, na čo chce peniaze použiť a podobne. Keď poznáme presný investičný cieľ investora, môžeme spolu s ním vybrať vhodnú investičnú stratégiu. 

Hľadanie vhodnej investičnej stratégie je vlastne hľadanie riešení, ktoré sú ušité na mieru konkrétnemu klientovi. Finančný agent robí v rámci svojich služieb analýzu klienta, aby mohol posúdiť, ktoré finančné nástroje sú pre neho vhodné. Zároveň zisťuje aj investičné ciele klienta a aj to, či má klient vlastnú investičnú stratégiu, alebo s jej výberom, resp. tvorbou potrebuje pomoc finančného agenta.     

Pri výbere novej alebo pri posudzovaní existujúcej investičnej stratégie agent zohľadňuje klientove znalosti, skúsenosti, vzťah k riziku, zvolený investičný horizont, investičné ciele, finančné zázemie, stav jeho aktuálneho portfólia a podobne.  Zisťuje aj jeho prípadné preferencie týkajúce sa napríklad zdaňovania výnosov, frekvencie vyplácania výnosov, či uprednostňuje, aby bol jeho výnos fixne stanovený, či obľubuje určitý typ finančných nástrojov a podobne. Investičné stratégie jednotlivých investorov sú diametrálne odlišné.  

Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré vplývajú na výber investičnej stratégie, je vzťah investora k riziku. Ak investor preferuje minimálne riziko a chce hlavne ochrániť svoj kapitál pred znehodnotením, vyberie si konzervatívnu stratégiu. Ak chce dosiahnuť čo najvyšší výnos a toleruje aj vysoké riziko, môže si zvoliť dynamickú stratégiu.   

Väčšina investorov si nakoniec volí takzvanú vyváženú stratégiu - zlatú strednú cestu, čiže  kompromis medzi výškou výnosu a mierou rizika.   

Pri voľbe stratégie nezáleží len na tom, aké riziko je investor ochotný podstúpiť, ale aj na tom, aké riziko je objektívne schopný zniesť bez toho, aby ho prípadná strata neprimerane zasiahla.   

Pri poskytovaní služby investičného poradenstva je jednou z úloh odborníka posúdiť celkovú situáciu investora a pomôcť mu objektívne zhodnotiť, čo je preňho vhodné a čo nie.   

Pri tvorbe vhodnej investičnej stratégie je potrebné okrem rizika zohľadňovať aj ďalšie faktory, napríklad faktory výnosu. To znamená, či výnos plynie z nárastu ceny finančného nástroja (čo je rastová stratégia), z pravidelných výnosov (čo je výnosová stratégia) alebo z kombinácie oboch (čo je rastovo-výnosová stratégia).  

Niektorí investori môžu voliť napríklad aj stratégiu maximálnej likvidity. V tom prípade je pre nich najdôležitejšie, aby mohli svoje aktíva kedykoľvek rýchlo vypredať. Možností je veľa a nedokážeme ich v jednom článku obsiahnuť všetky. V konečnom dôsledku ide vždy o  riešenie šité na mieru konkrétnemu investorovi. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn