Magazín o investovaní

Média

správa cenných papierov

S01: 16/48
Úschova a správa cenných papierov

Jednou z možností ako investovať je nakúpiť si cenné papiere či už v listinnej, alebo elektronickej podobe. S vlastníctvom cenných papierov je spojená aj ich úschova a správa. Tú si môže majiteľ zabezpečovať sám, no odporúča sa dať ich do profesionálnej úschovy finančnej inštitúcie. V takomto prípade vykonáva finančná inštitúcia v mene klienta všetky právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi.

Každý cenný papier sa musí niekde nachádzať a niekto sa oň musí starať. V dávnejšej minulosti mali cenné papiere iba listinnú podobu, preto sa vždy riešila aj ich fyzická úschova a správa. Časom sa ale cenné papiere dematerializovali a veľká časť cenných papierov sa dnes vedie už len v elektronickej podobe. U nich už fyzickú úschovu nie je potrebné zabezpečovať, realizuje sa už iba ich správa.  

K dematerializácii cenných papierov viedli praktické dôvody. Celosvetovo sa postupne zvýšil objem obchodov s cennými papiermi a to spôsobilo problémy s ich fyzickým presunom pri realizácii obchodov. Dochádzalo k omeškaniam, chybám, objavovali sa stále väčšie problémy s likviditou a rástlo riziko sprenevery a falšovania. Prechod na zaknihované cenné papiere bol preto nevyhnutný. Listinné cenné papiere ale neprestali existovať, pretože niekedy je listinná podoba výhodnejšia.  

Ide najmä o cenné papiere, ktoré sa nevydávajú vo veľkých nákladoch, ale len v počte niekoľkých kusov alebo jednotlivo. Tiež sa niektoré cenné papiere vydávajú priamo na meno klienta. V takýchto prípadoch nemusí byť listinná podoba prekážkou. Pre bežného investora sa ale odporúča nenechávať si listinný cenný papier doma, ale dať ho do profesionálnej úschovy.  

Služba úschovy listinných cenných papierov znamená, že finančná inštitúcia fyzicky preberie od klienta cenné papiere, uloží ich do trezora a vedie o nich príslušnú evidenciu. Prijatím do úschovy preberá za cenný papier zodpovednosť –  bude ho chrániť pred stratou, poškodením, zničením a znehodnotením.

Zaknihované cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári cenných papierov. Klient môže mať svoj majetkový účet priamo v centrálnom depozitári, na ktorom sú jeho cenné papiere vedené a spravovať si ich môže sám. Alebo môže mať majetkový účet vo finančnej inštitúcii, ktorá mu jeho cenné papiere profesionálne spravuje.  

Správu, či už zaknihovaných alebo listinných cenných papierov, môžeme chápať ako komplexnú starostlivosť o cenný papier. Finančná inštitúcia v rámci tejto služby vykonáva všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito cennými papiermi. Ide napríklad o pripisovanie výnosov, vyplatenie výnosov, výkon hlasovacích práv alebo v prípade napr. zmenky o jej predloženie emitentovi na preplatenie. Klient sa teda nemusí báť, že na niečo zabudne alebo niečo zanedbá.

Úschova aj správa cenných papierov sú užitočné služby, ktoré môžu klientovi pomôcť a ušetriť mu množstvo problémov. Podobne ako služby spojené s nákupom alebo predajom cenných papierov, sú aj úschova a správa cenných papierov spoplatnené. Poplatky za tieto služby spolu s daňou je vždy potrebné vziať do úvahy a odrátať ich, keď chceme posúdiť čistý výnos z cenného papiera, prípadne si porovnávať výnosy z viacerých cenných papierov. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn