Magazín o investovaní

Média

OCP

S01: 14/48
OCP: Podmienky na získanie licencie sú náročné

Aktuálne má na Slovensku platné povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi subjektov alebo pobočiek zahraničných subjektov. Nároky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi spĺňať na získanie povolenia od Národnej banky Slovenska (NBS), sú vysoké. Čo musí firma preukázať NBS, aby dostala povolenie na výkon činnosti?

Subjekt uchádzajúci sa o povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi (OCP) musí preukázať najmä prehľadný a dôveryhodný pôvod finančných zdrojov potrebných na jeho založenie a ďalšie fungovanie, vhodnosť osôb, ktoré sú zakladateľmi spoločnosti, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť manažmentu a ďalších kľúčových osôb v spoločnosti, vecnú, personálnu, technickú a organizačnú pripravenosť a mnohé ďalšie podmienky.

Pod technickou pripravenosťou si môžeme predstaviť akékoľvek technické prostriedky či systémy, pomocou ktorých bude OCP poskytovať investičné služby a ktoré budú zaznamenávať a uchovávať všetky údaje, ktoré príslušná legislatíva stanovuje.

Čo sa skrýva za pojmom organizačná pripravenosť? Tu si môžeme predstaviť vhodnú organizačnú štruktúru, zavedené mechanizmy vnútornej kontroly, bezpečný obeh vnútorných informácií, overený spôsob vedenia dokumentácie o činnosti spoločnosti a pod. 

Všetky tieto nastavenia sa premietajú do vnútorných predpisov a pracovných postupov OCP, ktoré sa pri podaní žiadosti o povolenie predkladajú na posúdenie NBS.

Nemalé nároky sa kladú aj na personál. Dôležitá je predovšetkým odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť  štatutárnych zástupcov spoločnosti, vrcholového manažmentu a ďalších kľúčových osôb zabezpečujúcich riadiace a kontrolné funkcie. Tieto osoby preukazujú dosiahnutý stupeň vzdelania, doterajšiu prax v oblasti finančného trhu, prax v riadiacej funkcii, ale skúma sa aj napríklad aj to, či daná osoba nemá záznam v registri trestov.

Národná banka Slovenska preveruje aj dôveryhodnosť samotného majiteľa. Samozrejme, povolenie na výkon činnosti neudelí, ak je majiteľ nedôveryhodný, alebo ak nie je jednoznačne preukázané, aká konkrétna fyzická osoba je konečným užívateľom výhod. Ak je OCP alebo jeho akcionár súčasťou nejakej obchodnej skupiny, podmienkou udelenia licencie je aj prehľadnosť a transparentnosť skupiny s úzkymi väzbami. V prípade, že v priebehu činnosti OCP došlo k zmene v niektorých skutočnostiach týkajúcich licencie, je OCP povinný takéto zmeny NBS oznámiť.

OCP má tiež povinnosť auditu svojej účtovnej závierky. Audítor je ďalším kontrolným prvkom v činnosti OCP. NBS dostáva v rôznych intervaloch a štruktúrach od OCP najrôznejšie výkazy a hlásenia podľa platnej legislatívy, čím NBS vykonáva dohľad nad činnosťou OCP na diaľku. Ďalší spôsob získavania a preverovania činnosti OCP zo strany NBS je výkon dohľadu na mieste, čiže priamo v priestoroch OCP. 

Získať licenciu pre obchodníka s cennými papiermi nie je jednoduché ani z časového hľadiska. Tento proces trvá rádovo v mesiacoch, ale môže sa predĺžiť až na jeden rok.    

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn